Kobi Abramovitch

Managing Partner, BConsultingShare

Kobi Abramovitch